NIEZBĘDNE PRZYPADKI

W niezbędnych przypadkach wspomnia­nym dyrektywom i normom organizacje te — za po­średnictwem odpowiednich organów państwa — na­dają formę normy prawnej i wówczas staje się ona obowiązująca wobec poszczególnych organizacji, grup i jednostek.W organizacjach politycznych, ale pozapaństwo­wych (partie polityczne, organizacje społeczno-poli­tyczne), ośrodki kierownicze wypracowują dyrekty­wy i normy polityczne i ideologiczne obowiązujące członków tych organizacji. Wyrażają one uświado­mione interesy grup społecznych, które organizacje te reprezentują. Stosownie do zmieniających się wa­runków społecznych, okresowo wspomniane dyrek­tywy oraz normy są rewidowane i aktualizowane. Za pośrednictwem rozbudowanych mechanizmów ko­ordynacji poczynań organizacji politycznych (poza­państwowych) oraz państwowych dokonuje się ste­rowanie procesami społecznymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!