NARZĘDZIA I MASZYNY

Narzędzia i ma­szyny — zauważa J. Szczepański — („Elementarne pojęcia socjologii”) — kształtują formy organizacyj­ne i wzory postępowania z nich wynikające. W osta­tecznym więc rachunku siły wytwórcze rozwijają a zarazem różnicują potrzeby i dążenia społeczne. Na społeczny podział pracy wywierają również swój wpływ stosunki własnościowe. W tej mierze w ja­kiej stosunki własnościowe wywierają wpływ na społeczny podział pracy, w tej samej mierze ulega on przekształceniom z chwilą zmiany form własno­ści. W całości społeczny podział pracy jest więc de­terminowany poprzez stan rozwoju sił wytwórczych. Społeczny podział pracy rodzi konieczność utrzymy­wania ogromnej rzeszy ludzi pełniących funkcje ko­ordynacyjne i kierownicze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!