NA SZCZEBLU PAŃSTWA

Na szczeblu pań­stwa zbiorem najbardziej ogólnych norm jest kon­stytucja. Państwo reguluje postępowanie obywate­li za pomocą odpowiednich kodeksów: pracy, kar­nego, cywilnego, drogowego itp. Karta dyrektora o- kreśla jego prawa i obowiązki jako kierownika przedsiębiorstwa socjalistycznego, zaś prawa i obo­wiązki załóg ustalają np. umowy zbiorowe, negocjo­wane i podpisywane co jakiś czas przez przedstawi­cieli branżowego związku zawodowego oraz mini­stra danego resortu. Prawa i obowiązki członka par­tii lub członka organizacji młodzieżowej określa na­tomiast statut partii lub statut np. Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej.Każda organizacja dysponuje określonymi zasoba­mi takimi, jak: ludzkie, materialne, uosabiające po­tencjał społeczno-psychologiczny organizacji. Tymi ostatnimi zasobami będą np. wartości motywacyjne łączące członków określonych organizacji i wyraża­jące ich dążenia w ramach tych organizacji.Każda organizacja różni się porządkiem wartości motywacyjnych lub też szczegółowymi rodzajami wartości, przy jednoczesnym zachowaniu pewnego ogólnego uporządkowania tych wartości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!