NA PIERWSZYM MIEJSCU

Na pierwszym miej­scu należy wymienić społeczny podział pracy. Jest to ten typ sił wytwórczych, na którym opierają się współczesne społeczeństwa wysoko rozwinięte; cha­rakteryzuje się on rozbudowanym społecznym po­działem pracy. Współcześnie w wysoko rozwiniętych gospodarczo społeczeństwach wykonywanych jest kil­kanaście tysięcy zawodów. Różnice pomiędzy tymi
zawodami są często drugorzędne, w całości jednak poszęzególne grupy zawodów cechują istotne róż­nice )(np. górnik i metalowiec, hutnik i tkacz, ko­lejarz i tynkarz)/ Różnice te występują pomiędzy: całymi działami gospodarki narodowej, między mia­stem i wsią oraz pracą fizyczną i umysłową.) Prze­mysłowy charakter pracy upowszechniający się w ca­łej gospodarce narodowej w znacznej mierze niwe­luje wiele tych różnic ale ich całkowicie nie znosi. Dopóki będzie istniał społeczny podział pracy, do­póty będzie on kształtować rodzaje zawodów i od­powiadające im instytucje, formy organizacyjne i obyczajowe oraz stosunki wynikające z cech tech­nicznych i społecznych tych zawodów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!