MODEL RODZINY

Na przy­kład model rodziny w Polsce i stosunek do dynami­ki demograficznej społeczeństwa były przedmiotem sporów politycznych w Polsce w latach 60-tych.Podstawą interesu są zawsze potrzeby. Oznacza to, że status obu pojęć jest tożsamy. Oznacza to rów­nież, iż oba pojęcia mają szereg cech wspólnych. I tak potrzeby i interesy mogą być jednostkowe, gru­powe, ogólnospołeczne, obiektywne lub też subiek­tywne. Uwewnętrznione stają się potrzebami i in­teresami subiektywnymi. Potrzeby i interesy mogą też być uświadomione bądź nieuświadomione, praw­dziwe bądź fałszywe, będąc w ten sposób potrzeba­mi (interesami) rzeczywistymi lub pozornymi.Natomiast potrzeby i interesy obiektywne to ta­kie, które są dane niezależnie od woli jednostki. Są to m. in. następujące potrzeby: zachowania gatunku ludzkiego, zaspokojenia różnorodnych potrzeb fizjo­logicznych, afilacji czyli uczestnictwa i samoreali­zacji w małych grupach społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!