MŁODE POKOLENIA

Młodym pokoleniom wykształcenia i pracy oraz u- czynienia z Polski kraju wysoko rozwiniętego spo­wodowała, że na inwestycje przeznaczano coraz więk­szą część dochodu narodowego. Tak np. na inwesty­cje przeznaczono następujący procent dochodu naro­dowego: 13 proc. w 1950 r., 17 proc. w 1960 r„ 22 proc. w 1970 r., oraz 29 proc. w 1975 r. Aktualny stan gospodarki i spraw społecznych wskazuje na konieczność zmniejszenia obciążenia gospodarki in­westycjami na rzecz przede wszystkim spożycia, co też uczyniono w latach 1976—1978, dokonując traf­nego manewru gospodarczego. Powstaje również wiele trudnych do rozwiązania kwestii: np. jakimi preferencjami należy kierować się przy zaspokajaniu potrzeb bieżących i perspek­tywicznych, czyli według jakiej kolejności dzielić np. środki inwestycyjne? Jak kształtować proporcje płac pomiędzy różnymi grupami zawodowymi?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!