LICZNE SYTUACJE

W takich sytuacjach pojawiają się dość jed­nostkowe ale w całości dość liczne sytuacje wska­zujące na społeczne granice braku równowagi, dezin­tegrujące postawy pracownicze i obywatelskie, które wyrażają także poczucie niespójności pomię­dzy działaniami jednostkowymi a dążeniami i wyty­cznymi ogólnospołecznymi. Sprawy te mają donio­słe znaczenie polityczne. Nawet gospodarka planowa posiada własne samo­czynne mechanizmy, które niedostatecznie kontrolo­wane mogą prowadzić na przykład do niemal całko­witego podporządkowania gospodarki procesom in­westycyjnym z uszczerbkiem dla wielu innych dzie­dzin. Stąd też obok ustabilizowania poziomu inwe­stycji uznano za konieczne dokonanie niezbędnych przegrupowań w ich strukturze na rzecz bardziej dynamicznego rozwoju gospodarki żywnościowej i w ogóle spożycia.Przyszłość i teraźniejszość nie daje się oddzielić, chociaż zależności pomiędzy nimi mierzone nakłada­mi stanowią jedną z centralnych spraw polityki par­tii i państwa w XXXV-leciu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!