KTO MA WŁADZĘ?

Władzę ma ten (jednostka lub grupa kierownicza) kto decyduje o  zachowaniu członków grupy — pisze S. Ehrlich (por. „Wstęp do nauki o państwie i prawie”), który określa powinne zachowanie się. Stosunek władzy zachodzi wówczas — wyjaśnia K. Opałek („Przed­miot nauk politycznych” w: „Podstawy nauk poli­tycznych”) — gdy ośrodek kierowniczy jest zdolny zapewnić posłuch w szerokiej społecznie skali dla swych poleceń. Treścią tych poleceń są określone działania (zachowania) zalecane członkom organiza­cji.Posłuch wobec poleceń ośrodka kierowniczego, władcze określenie powinnego zachowania się jedno­stek i grup społecznych uzyskiwane są za pomocą przymusu lub autorytetu. „Przymus ma charakter posiłkowy — stwierdza S. Ehrlich — a regułą jest dobrowolne przyjmowanie decyzji. O władzy, której decyzje są chętnie przyjmowane i są uznawane jako własne, mówimy, że ma autorytet czyli posłuch”. Posłuch może wynikać z samodyscypliny, z autoprzy- musu, ze świadomego podporządkowania się mniej­szości woli większości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!