KSZTAŁTOWANIE POLITYKI PAŃSTWA

  1. Organi­zacje te uczestniczą w kształtowaniu polityki państwa, często także biorą aktywny udział w kampaniach wyjaśniających współczesne pro­blemy rozwoju kraju i uzasadniających aktual­ną politykę partii i rządu. Z tej racji wiele tych organizacji określa się mianem organizacji spo­łeczno-politycznych. W praktyce życia politycz­nego głównie centrale tych organizacji wystę­pują jako ogniwa systemu organizacji politycz­nej społeczeństwa.System organizacji politycznej społeczeństwa odgrywa doniosłą rolę w wyjaśnianiu i uzasad­nianiu podjętej polityki; jest to jedna z jego podstawowych funkcji. Zadaniem tego systemu jest tworzenie niezbędnych warunków dla sze­rokiej edukacji politycznej i ekonomicznej spo­łeczeństwa, dla rozwoju kultury politycznej społeczeństwa i kształtowania zaangażowanych postaw społecznych i patriotycznych, postaw po­litycznych. W warunkach ustroju socjalistycznego większość spraw zasadniczych dla tego społeczeństwa rozstrzy­ga się w ogólny sposób na szczeblu centralnym — przez układ kierowniczy społeczeństwa.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!