KONFLIKTOWOŚĆ SYTUACJI

W pierwszym przypadku dotyczy ona roz­działu dóbr materialnych w forimie naturalnej lub po­przez płace oraz świadczenia społeczne pieniężne, rozdział nagród, premii itp., w drugim zaś sprawa odnosić się może np. do szerszej reprezentacji we władzy danej grupy społecznej, skoordynowania in­teresów ludności miast i wsi. Konfliktowość sytuacji jest też uzależniona od sto­sowanych lub przewidzianych do zastosowania dy­rektyw i norm regulujących zachowania społeczne, a zarazem ukierunkowujących dążenia społeczne. Konfliktowość w tym zakresie może np. dotyczyć rozdziału kompetencji pomiędzy organami przedsta­wicielskimi i administracją. Szczególne znaczenie po­siada tutaj zgodność dyrektyw i norm. Bywają takie sytuacje, że dyrektywy odgórne zalecają gospodar­kę oszczędną, zaś normy regulujące zachowania eko­nomiczne skłaniają do gospodarki mało efektywnej ale umożliwiającej uzyskanie premii, wydatkowanie funduszy dewizowych na zbędne delegacje, ukrywa­nie zapasów środków obrotowych, stawianie intere­su doraźnego np. zakładu pracy ponad interes ogól­nospołeczny itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!