KIEROWANE UKŁADY

Problemy te rozpatrywane w skali społe­czeństwa posiadają ogromne znaczenie polityczre bądź są właściwie sprawami politycznymi, bowiem decydują o jakości stosunków międzyludzkich i mię- dzygrupowych, sprzyjają lub ograniczają rozwinięcie inicjatywy i energii społecznej.Rozpatrując społeczeństwo socjalistyczne jako ca­łość (system) można wydzielić m. in. następujące u- kłady: polityczny, ekonomiczny, socjalny, kulturo­wy. Struktury hierarchiczne układu politycznego i np. układu ekonomicznego wzajemnie zazębiają się tworząc rozgałęzioną sieć przyporządkowań pionowo- -poziomych. Społeczeństwo socjalistyczne — jeśli użyć określenia W. Lenina („Dzieła”, t. 27) .Układy kierowane bezpośrednio i centralnie są u- kładami dominującymi w naszym życiu społecznym. Dlatego też tym istotniejszą rolę odgrywa układ kie­rowniczy, zaś jego stan — jak trafnie to formułuje J. Szczepański — w znacznej mierze przesądza o mo­żliwościach rozwojowych społeczeństwa. Osią układu kierowniczego społeczeństwa socjalistycznego jest partia marksistowsko-leninowska. Stąd więc od sprawności pełnienia przez nią funkcji siły przewod­niej tak wiele zależy w sposobie życia społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!