KAŻDY Z NAS

Każdemu z nas towarzyszą przy tym refleksje: a jak się mają inni. Ponadto otrzymujemy informacje jak dana sprawa przedsta­wia się w szerszym wymiarze: w danym środowisku lub kraju, czy nasz czas oczekiwań pokrywa się z czasem oczekiwań społecznych itp. Rozważając te kwestie nadajemy wymiar społecz­ny sprawom jednostkowym. Ujawnia się on tym ostrzej w naszej świadomości, im bardziej zaryso­wuje się luka pomiędzy jednostkowym i ogólnym interesem, pomiędzy uświadomioną potrzebą lub in­teresem a stanem środowiska. Stanowi ona bezpośre­dni bodziec do działań, przy czym działania te mo­gą nosić charakter adaptacyjny a więc — pozorne­go, chwilowego lub też trwałego przystosowania się do zaistniałej sytuacji lub też mogą wyrazić się w dążeniu do innowacji a więc do zmiany tej sy­tuacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!