KAŻDA Z POTRZEB

W zależno­ści od poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego ca­łego społeczeństwa bądź grupy społecznej, do której dana jednostka należy (np. klasa robotnicza, klasa feudałów, burżuazja), potrzeby zaspokojenia gło­du mogą stać się zarazem jedną z form potrzeb roz­woju. Potrzebami o charakterze ściśle rozwojowym nazwiemy potrzeby kulturowe, chociaż na wysokim szczeblu rozwoju społecznego są one również potrze­bami elementarnymi (mówi się np. o „głodzie dobrej książki”, „braku dobrej rozrywki kulturalnej”). Ten sam charakter będą miały również potrzeby przy­należności do tzw. wielkich struktur społecznych, które oznaczają potrzeby przynależności (więzi) kla­sowej i narodowej. Są to więc potrzeby o charakte­rze politycznym. Każda z trzech pierwszych wyżej wymienionych potrzeb rozwoju może również przy­brać charakter polityczny jeśli będzie przedmiotem dążeń ponad jednostkowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!