KAŻDA WIELKA ORGANIZACJA

Każda wiel­ka organizacja tego rodzaju jak np. związki zawodo­we, Liga Kobiet lub organizacje młodzieżowe (Socja­listyczny Związek Młodzieży Polskiej, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich), reprezentuje interesy ekonomiczne, socjalne i kulturowe, a także politycz­ne swych środowisk. W zależności od konkretnych sy­tuacji interesy polityczne mogą stawać się dominu­jącymi w bogatej gamie interesów reprezentowa­nych przez te organizacje. Do czołowych organizacji środowiskowych w na­szym kraju należy m. in. ZBoWiD. Organizacja ta koncentruje się na sprawach socjalnych wielotysięcz­nej rzeszy kombatantów i więźniów obozów hitle­rowskich. Jednocześnie w odniesieniu do ZBoWiD możemy stwierdzić, iż jest to organizacja o szczegól­nym znaczeniu politycznym z uwagi na jej genezę historyczną, jak: funkcje krzewienia postaw zaanga­żowania patriotycznego, kultywowania tradycji czyn­nej walki społeczeństwa polskiego o wolność i demo­krację, o myślenie kategoriami państwa w świetle doświadczeń naszego społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!