KAŻDA ORGANIZACJA

Innego rodzaju przykład. Szkoła kształci i wycho­wuje, spełnia więc równocześnie dwa cele społecznie doniosłe. Jak wiadomo, w statucie związków zawo­dowych zapisane jest, iż troszczą się one o rozwój produkcji, reprezentują interesy pracownicze, pro­wadzą działalność socjalną, oświatową i wychowaw­czą. Z kolei organizacje młodzieżowe w Polsce są organizacjami ideowo-politycznymi, ale jednocześnie reprezentują różnorodne interesy tego środowiska (np. interesy socjalne, sprawy wypoczynku i wycho­wania).Każda organizacja posiada zazwyczaj określone symbole więzi. Mogą to być symbole zawodu, mogą to być również symbole wyróżniające członków da­nej organizacji społecznej czy politycznej od człon­ków innych organizacji. Typowym przykładem są symbole przynależności do Związku Harcerstwa Pol­skiego. Natomiast symbolem państwa są — jak wia­domo — godło, barwy sztandaru i hymn.Szczególnie istotną rolę pełnią normy regulujące postępowanie członków organizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!