KAŻDA JEDNOSTKA

Każda jednostka jest uwarunkowana stanem zasobów, jakim rozporzą­dza społeczeństwo socjalistyczne, ustrojem politycz­nym i społeczno-gospodarczym, który w całości jest określony poziomem rozwoju społeczno-gospodarcze­go tego społeczeństwa, a także jego dziedzictwem historycznym. Aktywistyczne pojmowanie roli jedno­stki oznacza, iż nie może ona nie mieć wpływu na
konkretny kształt życia społeczno-politycznego swe­go narodu. Wpływ ten urzeczywistnia się poprzez realizację socjalistycznych zasad współuczestnictwa i współodpowiedzialności za sprawy publiczne i ogól­nospołecznej Z powyższych wywodów wynika, iż struktura potrzeb ludzkich jest bogatsza niżby to wynikało z elementarnej interpretacji potrzeb za­spokojenia głodu i rozwoju. Potrzeby ludzkie można uszeregować w postaci czterech ich podstawowych rodzajów, taikich jak: potrzeby biologiczne, samorealizacji w małych gru­pach, kulturowe i przynależności do wielkich struk­tur (klasy, narodu, wspólnoty etnicznej).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!