JEDNOSTKA JAKO PRACOWNIK

Jeśli np. jednostką tą bę­dzie pracownik przedsiębiorstwa (zakładu pracy), to wiele w jego postawie i zachowaniu zależy od re­lacji pomiędzy np. związkami zawodowymi, a tym bardziej między organizacją partyjną i zarządem za­kładu pracy. W przypadku relacji przyporządkowa­nia tych organizacji zarządowi zakładu pracy — często faktycznie realizowane postawy i zachowa­nia pracownika będą mało odbiegać od dyrektyw i norm realizowanych przez zarząd, natomiast mogą być sprzeczne z wieloma dyrektywami i normami in­stancji zwierzchnich tych organizacji. Skoro jed­nostka pragnie pozostać w swym bezpośrednim oto­czeniu, wówczas musi korygować swe zachowania w organizacji, musi bowiem uwzględniać system prze­konań ujawnianych w jej bezpośrednim otoczeniu. Wreszcie, jednostka może akceptować dyrektywy i normy płynące z otoczenia jej organizacji, a jedno­cześnie pozostawać w stosunkach zgodności lub kon­fliktu (utajonego lub jawnego) z bezpośrednim oto­czeniem lub swą organizacją.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!