JEDNOSTKA CZY GRUPA

W socjalizmie jednostka czy grupa społeczna znajdu­je się zawsze w potrójnej zależności od ekonomiki: zależna jest więc od podziału pracy, od poziomu real­nego uspołecznienia produkcji oraz od stanu zaso­bów społecznych. Z kolei jednostka i grupa społecz­na znajdują się w zależności od polityki w socja­lizmie co najmniej w podwójnym sensie, bowiem zależne są od realnego udziału (wpływu) w politycz­nych procesach decyzyjnych oraz od dominującego układu preferencji interesów jednostko wo-grupo- wych oraz ogólnospołecznych.Cechą ogólną socjalizmu, jego prawem ogólnoso- cjologicznym, jest dominacja interesu ogólnego, czyli interesu nadrzędnego, ogólnospołecznego. Interesem tym w socjalizmie jest wszechstronny rozwój czło­wieka, a potrzebom tego rozwoju podporządkowane są wszystkie inne sprawy. Oczywiście potrzeby te realizują się zawsze — jak już wyżej nadmieniliś­my — w konkretno-historycznych warunkach będą­cych wypadkową wielu zależności, a przede wszy­stkim ekonomicznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!