JAK POSTĘPOWAĆ?

Jak postępować w przypadku niezaspokojonego popytu na towary rynkowe (np. mięso), podnieść ceny czy też nie? Jakie stosować sposoby podziału środków społecznych: dzielić je centralnie czy też poprzez od­powiedni system funduszy przedsiębiorstw produk­cyjnych i innych zakładów pracy. Jaki stosować sy­stem rozdysponowywania mieszkań, jak doskonalić system przejmowania ziemi od chłopów w zamian za rentę, w jaki sposób i w jakim zakresie wyrówny­wać warunki materialne rodzin posiadających niski dochód pieniężny na jednego członka rodziny? Py­tania tego rodzaju można by mnożyć. Stosunki po­działy, dotyczą więc wielu zasadniczych kweśtir z za­kresu polityki rozwojowej i socjalnej. Natomiast stosunki wymiany oddają stan powią­zań kooperacyjnych pomiędzy poszczególnymi przed­siębiorstwami, kształtują zachowania producentów i konsumentów, odzwierciedlają powiązania pomiędzy indywidualną gospodarką chłopską i spółdzielczą a państwem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!