ISTOTA SPRAWY

Istota spra­wy polega na tym, aby wartości motywacyjne człon­ków bvły zharmonizowane z celami organizacji i re­gułami (normami) osiągania celów organizacji. Tak np. gotowość aktywnego uczestnictwa w umacnianiu i rozkwicie socjalizmu w Polsce Ludowej jest jedną z czołowych motywacji deklarowanych przez ludzi wstępujących w szeregi PZPR.Inny przykład: potrzeba zdobywania oznak spraw­ności i dorównania innym jest jednym z ważnych motywów aktywnego uczestnictwa w pracy ZHP i postępów wychowawczych uzyskiwanych w tej or­ganizacji.Jeszcze inny przykład: w efektywnym działaniu przedsiębiorstwa socjalistycznego niesłychanie^ istot­ną sprawą jest zbieżność lub tożsamość dążeń pra­cowników do wykonywania wydajnej i dobrze opła­canej pracy, od posiadania świadomości, iż jeśli ze­chcą, mogą przy pewnym wysiłku i zdobyciu uzupeł­niających kwalifikacji dobrze zarobić, zdobyć uzna­nie, prestiż wśród kolegów itp. Czasami jednak by­wa tak, że zasady i warunki funkcjonowania przed­siębiorstwa uniemożliwiają zapewnienie spójności dą­żeń jednostkowych z zasadami dobrej roboty, z re­gułami funkcjonowania tegoż przedsiębiorstwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!