ISTOTA BEZPOŚREDNICH PODMIOTÓW

Istotą bezpośrednich podmiotów polityki jest to,/ iż odwołują się one z zasady do potrzeb i intere-j sów wielkich grup społecznych, nadając tym potrze­bom i interesom mniej lub bardziej zobiektywizo­waną interpretację. Bezpośrednie podmioty polityki odwołują się więc do szerszego kontekstu społeczne­go i do porządku wartości właściwego danej wielkiej grupie społecznej, którą pragną reprezentować lub też obiektywnie reprezentują. Dla przykładu partia klasy~rebotniczej, a tym bar­dziej partia marksistowsko-leninowska, jest wyra­zicielem świadomości potrzeb i interesów klasy ro­botniczej. Reprezentując potrzeby i interesy klasy robotniczej odwołuje się zarazem do szerszego kon­tekstu społecznego: do ładu politycznego bądź też ekonomicznego panującego w danym społeczeństwie,, dążąc zarazem do ich zmiany bądź stabilizacji i roz­woju. PZPR jest partią marksistowsko-leninowską, masową partią klasy robotniczej. PZPR — jak głosi Konstytucja PRL (art. 3) — jest „przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!