INNY PRZYKŁAD

A oto inny przykład: w latach 1971—1975 inwestycje wzrastały co roku o ponad 20 proc., poddano rozbu­dowie i modernizacji całe branże przemysłu, zwła­szcza hutnictwa, elektroniki, przemysłu motoryza­cyjnego, chemii itp. Wysokie tempo inwestowania, również w oparciu o kredyty zagraniczne, przyniosło wiele istotnych osiągnięć, ale zarazem stworzyło na­pięcia w gospodarce, które manewr podjęty przez kierownictwo partii i rządu stara się zniwelować na rzecz produkcji przemysłowych artykułów rynko­wych, rozwoju kompleksu żywnościowego oraz bu­downictwa mieszkaniowego. Podjęto również decy­zje o stabilizacji poziomu inwestycji w kraju.Analizując sprzeczności występujące w życiu spo­łecznym możemy je rozpatrywać z punktu widzenia procesów sterowniczych w obrębie grupy społecznej, organizacji itp., czyli procesów sterowniczych zacho­dzących w jakimś systemie, którym może być rów­nież gospodarka jako całość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!