GOSPODARKA I JEJ ROZWÓJ

Gospodarka i jej rozwój tworzą bazę materialną postępu społecznego. Postęp ten również w socjaliz­mie jest nie do pomyślenia bez nieustannego rozwo­ju produkcji, nauki i techniki. Człowiek znaczną część swego życia spędza w pracy występując w ro­li szeroko rozumianego wytwórcy dóbr materialnych i wszelkiego rodzaju usług (również oświatowych, kierowniczych itp.), niezbędnych dla wszechstronne­go rozwoju społeczeństwa. Dlatego tak szczególnie ważna jest rola państwa jako generalnego zarządcy własności ogólnospołecznej i w ogóle organizatora ca­łości procesu reprodukcji społecznej. W związku z powyższym i w oparciu o doświad­czenia historyczne socjalizmu można stwierdzić, że system organizacji i zarządzania gospodarką socjali­styczną wywiera doniosły wpływ na całokształt wa­runków społecznych, w których człowiek pracuje, a szczególnie na: postawy ludzi uczestniczących w pro­cesie kierowania, jakościowy poziom więzi społecz­nych (na kształt systemu motywacji i bodźców, na spójność norm społecznych dtp.) i stosunki klasowo- -warstwowe i grupowe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!