GORĄCA SFERA ŻYCIA

W potocznym odczuciu polityka stanowi „gorącą” sferę życia społecznego. Towarzyszą jej emocje i na­miętności, różne wizje odmiennych rozwiązań spraw szczegółowych i ogólnych a społecznie doniosłych zarówno w mniemaniu jednostkowym, jak i zbioro­wym. W bezpośrednim związku z polityką pozostaje kształtowanie się — niekiedy odmiennych — poglą­dów w kwestiach związanych z funkcjonowaniem państwa i partii politycznych, z różnorodną działal­nością jednostek i grup ludzi w zakresie kierowa­nia i zarządzania. Polityka kojarzy się też ze sposo­bami i technikami rozwiązywania konfliktów, z „grą” polityczną. Politykę wiąże się na ogół z poszczególnymi oso­bami lub gremiami kierowniczymi pełniącymi ważne funkcje państwowe, partyjne lub społeczne. Symbo­lizują one określone postawy, kierunki rozwiązań spraw doniosłych, techniki działania społecznego i po­litycznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!