FUNKCJE ADMINISTRACJI

Stąd też administracja spełnia funkcje z zakresu technik społecznych i sama jest ich wy­tworem, a jednocześnie wykonuje funkcje politycz­ne. Przekształcenia w obrębie technik społecznych należą do twórczej działalności administracji i są wynikiem doświadczenia społecznego, nowo stosowa­nych technik, np. w komunikacji, łączności i ochrony środowiska naturalnego, bądź też są efektem decyzji politycznych władzy. Niezwykle rozbudowany podział pracy i funkcji społecznych, wszystkiego co wiąże się z człowiekiem jako jednostką społeczną, powoduje kolosalne roz­szerzenie całej gamy nowych wewnętrznych funkcji państwa, obok tradycyjnej funkcji wewnętrznej państwa — tj. utrzymania ładu i porządku stosownie do interesów klasy panującej. Ten podział pracy i funkcji społecznych jest źródłem bardzo współczes­nego nam zjawiska: wszechobecności działań regula­cyjnych państwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!