FAŁSZYWA ŚWIADOMOŚĆ POLITYCZNA

Zjawisko fałszywej świadomości politycznej może występować również w socjalizmie. Może to mieć np. miejsce w sytuacji, kiedy zmiany w sferze nad­budowy politycznej nie nadążają za rozwojem eko­nomiki, bądź za rozwojem cywilizacyjno-kulturo- wym dużych grup ludności, kiedy nie przezwycię­żone zostały irracjonalne przeświadczenia historycz­ne itp. Fałszywa świadomość polityczna może wystę­pować zarówno wśród mas, jak i wśród działaczy politycznych, gospodarczych, kulturalnych, zwła­szcza może to mieć miejsce, kiedy działacze poli­tyczni — odrywają się od mas. Przykładem fałszy­wej świadomości interesów społecznych może być me tylko lansowanie celów będących odbiciem inte­resów nie istniejących już struktur społecznych, ale także — traktowanie celów aktualnych w dalszej przyszłości jako celów bieżących, wymagających rze­komo natychmiastowej realizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!