DZIAŁANIE NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH

Obywatele ci mogą działać na różnych szczeblach regulacyjnych tej samej organizacji. Mo­gą też pracować w różnych organizacjach i na po­dobnych szczeblach, przy czym organizacje te mogą jednocześnie mieć w danej chwili różnorodną do­niosłość społeczną, wynikającą z odmiennego presti­żu społecznego lub też z różnego udziału w dystrybu­cji dóbr, z których jeane uznane są z jakichś po­wodów np. za dobra rzadkie, trudno dostępne.Dla analizy udziału w procesach decyzyjnych po­służmy się schematem procesu zarządzania w związ­ku z kontrolą społeczną, opracowanym przez radziec­kiego uczonego J. Szachnazarowa („Demokracja so­cjalistyczna”). Schemat ten wyróżnia następujące Jazy procesu zarządzania: zebranie informacji, ich ocena, postawienie problemu, przygotowanie projek­tu decyzji, podjęcie decyzji, organizacja, bieżąca kon­trola, regulowanie, kontrola wykonania, ocena wy­ników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!