DYNAMICZNA POLITYKA ROZWOJOWA

Nacelowuje ona układ kierowniczy i społeczeństwo nie tylko na pokonywanie trudności i napięć w sfe­rze inwestycji, ale także na konieczne ograniczenia w warunkach traktowania przez społeczeństwo np. cen na mięso jako cen socjalnych. W tym ostatnim przypadku wiadomo, że dla odbudowania stanu po­głowia trzody chlewnej i bydła na poziomie z 1975 r. trzeba wzmożonych wysiłków w okresie kilku lat.Dynamiczna polityka rozwojowa oznacza, iż to­warzyszą jej nie tylko sukcesy i osiągnięcia, ale również pewne dysproporcje i stany nierównowagi społecznie odczuwalne. Gospodarka nasza reprezentu­je obecnie potężny potencjał o wysokim już stopniu przetwórstwa. W ciągu ostatnich siedmiu lat poten­cjał gospodarczy kraju uległ podwojeniu; skala pro­dukcji mierzona dochodem narodowym podzielonym lub produkcją czystą przemysłu uległa w 1976 r. w za­sadzie podwojeniu w stosunku do poziomu z 1969 r. Doświadczenie dowodzi tego, że im bardziej jest roz­winięta gospodarka (rozbudowana specjalizacja, ko­operacja) tym dotkliwiej odczuwa ona wszelkie za­kłócenia wewnętrzne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!