DWOISTOŚĆ ROLI PAŃSTWA

Dopiero jednak w so­cjalizmie funkcja państwa, jako instytucji ekono­micznej, ulega pełnemu rozwinięciu w oparciu o u- społecznieńie podstawowych środków produkcji i w związku z tym jest jakościowo odmienna od roli in­stytucji ekonomicznej, którą spełnia współczesne państwo kapitalistyczne. W socjalizmie państwo jest bowiem generalnym zarządcą własności ogólnospo­łecznej.Dwoistość roli państwa socjalistycznego jako in­stytucji politycznej a zarazem ekonomicznej przeja­wia się w autonomicznym występowaniu obu stron działalności państwa. Bywają jednak okresy, kiedy ujawnia się silna tendencja do zacierania granic tej autonomiczności. Zależy to m. in. od stanu rozwoju ekonomicznego społeczeństwa, metod kierowania po­litycznego życiem społecznym. Obok tych dwóch wyżej wymienionych funkcji wyróżnia się także inne funkcje państwa socjalisty­cznego, obok funkcji ekonomicznej, socjalną oraz oświatowo-wychowawczą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!