DWIE PODSTAWOWE FUNKCJE

Państwo zawsze pełniło dwie podstawowe funk­cje: zewnętrzną i wewnętrzną. W swej funkcji ze­wnętrznej państwo organizowało m. in. społeczeń­stwo do obrony przed zagrożeniem zewnętrznym, do podboju innych społeczności, do tworzenia sojuszy obronnych z innymi państwami. Natomiast w swej funkcji wewnętrznej państwo występowało wobec swego społeczeństwa jako aparat organizujący w drodze przymusu świadczenia na rzecz całego spo­łeczeństwa oraz wymuszający posłuch i poszanowa­nie wobec własności prywatnej i jej posiadaczy. Dla­tego po zwycięskiej Wielkiej Socjalistycznej Rewo­lucji Październikowej, która zlikwidowała własność prywatną środków produkcji oraz obaliła panowanie ekonomiczne i polityczne klas eksploatatorskich, W- Lenin (por. „Dzieła”, t. 25) mógł stwierdzić, iż nowo powstałe państwo ludu pracującego jest „pół- państwem” lub „nie państwem we właściwym tego słowa znaczeniu”, jak to ukształtowała je dotychcza­sowa historia ludzkości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!