DONIOSŁE ZNACZENIE POLITYCZNE

Przedstawiony przykład ilustruje problemy eko­nomiczne o doniosłym znaczeniu politycznym. Nie­urodzaj w rolnictwie w ostatnich kilku latach i zmniejszenie się hodowli trzody chlewnej oraz po części hodowli bydła spowodowało obniżkę w pew­nym stopniu dochodów realnych gospodarstw rol­nych. Przezwyciężenie tej sytuacji i poprawa na­strojów na wsi wymagały wielu decyzji politycznych i gospodarczych, które zostały słusznie podjęte. Z kolei spadek (stabilizacja) dostaw mięsa i przetwo­rów na rynek nasilił trudności zaopatrzeniowe, tym bardziej, że popyt ludności na wiele wyrobów przemy­słowych trwałego użytku był i jest również nie w pełni zaspokajany, co potwierdziły komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego o rozwoju gospo­darki narodowej w 1976 r. oraz w 1977 r. W tej sytuacji kierownictwo polityczne kraju podjęło wie­le konkretnych działań mających przynieść poprawę zaopatrzenia rynku w latach 1977—1978.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!