DOMINACJA MŁODEGO POKOLENIA

Historia Polski Ludowej dostarcza licznych przykładów wspomnianej niwelacji wzorców osobowych w związ­ku z awansem społeczno-kulturowym wielu rnilionów ludzi, chociaż równocześnie dowodzi jak długo­trwałe i złożone są to procesy. W całości przemia­ny te dostarczają nowych wzorców osobowych — wy­kształconych w warunkach pracy przemysłowej — o  rozbudowanych walorach intelektualnych. W re­zultacie zmieniają się stereotypy robotnika, inteli­genta, chłopa wzbogacając się o coraz nowe wspólne dla nich wartości. Obecnie w Polsce dominuje pokolenie młode, wy­kształcone, dążące do szybkiej i pełnej stabilizacji życiowej, np. w zakresie uzyskania mieszkań i do­stępu do podstawowych dóbr przemysłowych. Dąże­nia te są trwale wpisane w program rozwoju społe­czno-gospodarczego Polski, dynamizują one rytm rozwojowy kraju.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!