DLA PRZYKŁADU

Dla przykładu, w spo­rach pomiędzy pracownikiem i kierownictwem zakła­du pracy obie strony odwołują się do interesu ogól­nospołecznego; spór ten posiada wówczas pewien współczynnik polityczności. Jedna ze stron tego spo­ru będzie niewątpliwie reprezentowała właściwą in­terpretację interesu ogólnego, chyba że mamy do czynienia z sytuacją skrajną, o której była już” mo­wa. Może być również i tak, że władza polityczna ściś­le określa interpretację interesu ogólnospołecznego w danym czasie a podejmujący działanie (jednostka, grupa) realizuje je w sposób sprzeczny z interesem ogólnym. Wówczas występuje sprzeczność pomiędzy celami i środkami działania.Możemy także spotkać się z sytuacją, kiedy po­dejmujący działania pozostaje w sprzeczności z ak­tualną interpretacją interesu ogólnego i spotyka się z formalną dezaprobatą bezpośredniego środowiska, które z uwagi na uwarunkowania sytuacyjne (np. naciski lokalnej władzy) solidaryzuje się na forum publicznym z bieżącą wykładnią interesu ogólnego, chociaż wielu spośród członków tej zbiorowości rów­nocześnie ,,po cichu” zgadza się z podejmującym wspomniane działanie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!