DLA POLITYKA

Dla polityka bądź człowieka śledzącego sprawy po­lityki, zaangażowanego w te sprawy, szczególnie waż­ne znaczenie posiada kontrola problemu decyzyjne­go i wyników jego realizacji podejmowana przez organizacje polityczne i społeczne oraz przez opinię społeczną. W całokształcie organizacji politycznych i społecz­nych — jak wiadomo — wiodącą rolę odgrywa PZPR, bowiem po pierwsze kształtuje ona styl kie­rowania politycznego czyli formuje zależności mię- dzyorganizacyjne, określając obowiązki członków partii i zakres uprawnień do samodzielnego rozwią­zywania zadań; po drugie zaś PZPR posiada decydu­jący głos w wyborze dominujących układów pre­ferencji społecznych ujętych następnie w plany spo­łeczno-gospodarcze, ustawy sejmowe i różnorodna dyrektywy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!