CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY

Człowiek współczesny związany jest także z róż­nymi wielkimi wspólnotami zintegrowanymi, np. w sensie etnicznym — w naród, w aspekcie społecz­no-ekonomicznym — w społeczeństwo. Narody i społeczeństwa tworzą z kolei różnorodne wspólno­ty międzynarodowe, niektóre z nich są oparte na toż­samej ideologii i celach politycznych (np. wspólnota krajów socjalistycznych). Organizacja jest wspólnotą formalną (nie każda wspólnota formalna jest notabene wspólnotą rzeczy­wistą), którą nazywamy sformalizowaną grupą spo­łeczną. Rodzajem wspólnoty (grupy sformalizowa­nej) są również organizacje polityczne, społeczne. Politykę jako naukę — interesują przede wszy­stkim wielkie wspólnoty, którym są właściwe cechy ponadindywidualne, czyli ponad jednostko we. Wspól­noty, takie nazywamy wielkimi grupami społeczny! mi. Jedną z płodnych poznawczo metod analizy zja­wisk społecznych jest metoda analizy systemowej, która pozwala na rozpatrywanie społeczeństwa so­cjalistycznego jako systeiwu złożonego z wielu ukła­dów, ułatwia badanie związków, zależności i warun­ków równowagi pomiędzy tymi układami itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!