CZĘŚĆ INTELIGENCJI

Bowiem zdarza się i tak, że część inteligencji może opowiedzieć się po stronie burżua­zji, przynajmniej w pierwszym okresie rewolucji (por. np. wojna domowa w Rosji Radzieckiej lub roz­wój wydarzeń w Chile w okresie prezydentury Al- liende). F. Engels pisał, iż pozyskanie inteligencji na rzecz celów proletariatu jest bardzo ważną spra­wą dla pomyślnego przebiegu budownictwa socjali­stycznego.W społeczeństwie socjalistycznym klasa robotnicza jest klasą panującą politycznie poprzez swych „przedstawicieli politycznych” (K. Marks), których uosabia partia marksistowsko-leninowska. Interesy tej klasy są interesami wiodącymi czyli determinują cele społecznego rozwoju określane przez partię i państwo w koordynacji z potrzebami i interesami innych grup społecznych świata pracy. Klasa robot­nicza panuje także ideologicznie w społeczeństwie socjalistycznym, gdyż poprzez jej przedstawicieli po­litycznych i cały system władzy państwowej upowszechniana i realizowana jest wizja społeczeń­stwa odpowiadająca żywotnym interesom klasy ro­botniczej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!