CENTRALNE PROBLEMY

Podział dóbr w skali’ kraju dla potrzeb produkcji i konsumpcji, realizacja zobowiązań płat­niczych wobec zagranicy, inwestycji itp. poprzedza ich wymianę i dokonuje się poprzez centralne pla­nowanie i zarządzanie. Jest ono wsparte tzw. poli­tykami szczegółowymi m. in. takimi jak polityką po­działu dochodu narodowego, tworzenia różorodnych funduszy, polityką płac, cen i zabezpieczenia socjal­nego.Do centralnych problemów z dziedziny ekonomi­cznych stosunków podziału — będących jednocześ­nie na wskroś politycznymi — można np. zaliczyć kwestię kształtowania się proporcji wydatków spo­łecznych na zaspokojenie potrzeb bieżących i przy­szłych. Są to kwestie doniosłe, bowiem od ich roz­strzygnięcia zależy poziom bieżącej konsumpcji i tempo jej wzrostu. Im więcej proporcjonalnie prze­znacza się na zaspokojenie potrzeb bieżących, tym mniej środków pozostaje na zabezpieczenie potrzeb przyszłych — i na odwrót.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!