CELE I SPOSOBY ŻYCIA

Dotyczy ona celów i sposobu życia, praw i obo­wiązków obywatelskich wobec społeczeństwa i pań­stwa. Może również wkraczać nawet na obszary oby­czajowości i mody, jeżeli ich treści bądź symbolika są sprzeczne z ideologią socjalistyczną, z tradycjami kultywowanymi przez wielkie środowiska (robotni­cze lub wiejskie) lub z aktualnie propagowanymi wzorcami socjalistycznymi wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych, jak to było w Polsce w la­tach pięćdziesiątych. Obserwując życie społeczne dosyć często dostrze­gamy różnorodne sytuacje konfliktowe. Ludzie kon­flikty te rozwiązują, szukają kompromisów lub też odkładają na później ich rozwiązania, podporządko­wując swe działania realizacji tych interesów, które w danym okresie uważają za ważniejsze. Niektóre z tych sytuacji konfliktowych mają charakter przej­ściowy i chwilowy, zaś inne bardziej trwały i głęb­szy. Sytuacje te występują niejednokrotnie na wszy­stkich szczeblach organizacji życia społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!