BRAKI ZAOPATRZENIOWE

W całości regulowane są one przez dwa często wzajemnie sprzeczne czynniki: przez ekonomi­czne prawo podaży i popytu oraz działalność admini­stracyjną (dystrybutorską) państwa na rynku. Nota­bene w świecie kapitalistycznym rynek dóbr pro­dukcyjnych i konsumpcyjnych jest administrowany przez wielkie organizacje gospodarcze, zaś w świe­cie socjalistycznym — przede wszystkim przez pań­stwo. W warunkach braków zaopatrzeniowych i stosun­kowo niskiego jeszcze poziomu zdyscyplinowania np. powiązań kooperacyjnych oraz ich nietrwałości, cen­tralny aparat państwa jest zmuszony do stosowania ścisłego rozdzielnictwa różnego rodzaju materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Im bardziej roz­budowany jest system centralnego rozdzielnictwa, tym niekiedy ostrzejsze występują braki w zaopa­trzeniu materiałowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!