BEZPOŚREDNIO I CENTRALNIE

Układy kierowane bezpośrednio i centralnie (np. administracja państwowa wraz z terenowym syste­mem przedstawicielskim, gospodarka uspołeczniona) są strukturami wielocentrowymi i wieloszczeblowy- mi o odmiennym stopniu szczegółowości decyzji na poszczególnych szczeblach oraz o różnym stopniu powiązań poziomych.  W zależności od potrzeb analizy przez poziom jednostkowy można rozumieć poziom jednostki (obywatela) bądź grupy społecznej (np. załogi fabryki), natomiast przez szczebel ogólnospo­łeczny rozumiemy szczebel państwa.Ponadto wyróżniliśmy „szczeble pośrednie” orga­nizacji życia społecznego, które mogą mieć budowę terytorialną bądź pionową (np. branżową) lub też mieszaną (terytorialno-branżową). Szczeble pośred­nie organizacji życia społecznego stanowią systemy przesyłania postulatów oddolnych oraz decyzji cen­tralnego układu kierowniczego. Każdy z tych po­szczególnych szczebli spełnia cechy właściwe organi­zacji (por. pojęcie organizacji), chociaż może się róż­nić realnym zakresem posiadanych zasobów oraz autonomiczności reguł postępowania, niezbędnych dla realizacji celów organizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!