AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Roz­budowana sieć tych organizacji powoduje, iż aktyw­ny społecznie dorosły człowiek jest jednocześnie członkiem kilku a nawet kilkunastu grup społecz­nych mniej lub bardziej sformalizowanych.Szczególną rolę w systemie organizacji społeczeń­stwa socjalistycznego pełni w naszym kraju PolskaZjednoczona Partia Robotnicza. Partia jako przewod­nia siła polityczna społeczeństwa jest ogniwem łą­czącym ten system, wyrażającym i zespalającym in­teresy polityczne różnych grup ludności i ukierun­kowującym rozwój społeczny stosownie do intere­sów klasy robotniczej, skoordynowanych z intere­sami innych grup ludności. Lokalny, jak np. gmina, dzielnica, osiedle; 3) regionalny lub branżowy, a więc województwo lub region obejmu­jący kilka województw; będzie to również kombi­nat, zjednoczenie czyli organizacja obejmująca je­dnostki gospodarcze niezależnie od ich przynależ­ności terytorialnej; 4) szczebel ogólnospołeczny gru­pujący jednostki regulacyjne (np. komitety, zarządy główne, ministerstwa) centralnego układu kierowni­czego społeczeństwa, w skład którego wchodzą or­gany władzy i administracji państwowej, partyjnej społecznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!