LOGIKA RÓŻNIC

W rzeczywistości logika tych różnic bywa często odmienna i jest zdeterminowana konkretnymi po­trzebami społecznymi deformującymi ten abstrakcyj­ny wzorzec. Stąd też w ślad za W. Wesołowskim możemy powiedzieć, iż ma miejsce dekompozycja cech uwarstwienia społecznego wyrażająca się w tym, że prestiż zawodu lub też uciążliwości pra­cy nie zawsze łączy się z odpowiednio wysokimi za­robkami i wzrostem społecznej odpowiedzialności za wykonywaną pracę dtd. Sytuacje te pogłębiają zróż­nicowanie interesów społecznych, które może ulec zmniejszeniu jedynie w przeciągu długiego czasu. Oczywiście, że mówimy o obiektywnym zróżnico­waniu interesów, bowiem świadomość tego zróżnicowania może być różna. W dotychczasowym roz­woju partia i państwo socjalistyczne, dążąc do celowościowego ukierunkowania społeczeństwa, stara­ło się minimalizować świadomość wspomnianych różnic.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!