SYSTEM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

System organizacji i zarządzania gospodarką so­cjalistyczną ulega zmianom pod wpływem rozwoju ekonomicznego, komplikowania isię więzi techniczno- -produkcyjnych w gospodarce, rozbudowy powiązań gospodarczych z zagranicą dtp. Proces tworzenia się tego systemu dla warunków gospodarki przemysło­wo dojrzałej nie został jeszcze zakończony w naszym kraju. Istnieje również określony wzajemny związek pomiędzy wykształcaniem się systemu organizacji i zarządzania wysoko rozwiniętą gospodarką socjali­styczną a kształtowaniem się demokracji socjalisty­cznej. Są to doniosłe problemy społeczne i politycz­ne, które będą rozwiązywane w miarę kształtowania się dojrzałego społeczeństwa socjalistycznego w na­szym kraju.Władza jest stosunkiem społecznym, który wystę­puje ze względu na coś i względem kogoś. Nas in­teresuje zjawisko władzy w organizacji, którą W. Kieżuń (por. „Autonomizacja jednostek organizacyj­nych”) określa mianem władzy organizacyjnej, jako dominującego rodzaju władzy występującego w so­cjalizmie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!