PAŃSTWO SOCJALISTYCZNE

Państwo socjalistyczne — będąc generalnym za­rządcą własności ogólnospołecznej — prowadzi poli­tykę ekonomiczną, czyli za pomocą swych organów podejmuje wciąż nowe decyzje i działania zapewnia­jące nieprzerwany wzrost gospodarczy oraz pomna­żanie majątku narodowego. Dla przygotowania swych decyzji państwo dysponuje dużym aparatem piano-wania i zarządzania. Polityka ekonomiczna państwa jest realizowana za pośrednictwem nakazów admini­stracyjnych oraz instrumentów ekonomicznych od­działywania pośredniego (np. cena, zysk, kredyt) na organizacje gospodarcze. Natomiast za pomocą poli­tyki socjalnej (społecznej) państwo socjalistyczne tak rozdysponowuje wytworzone dobra, aby zagwaran­tować systematyczny wzrost stopy życiowej ludno­ści oraz nieprzerwanie ulepszać warunki pracy i by­tu społeczeństwa. Państwo socjalistyczne obowiąza­ne jest prowadzić za pośrednictwem swych różnorod­nych ^ organów i instytucji publicznych stałą dzia­łalność oświatowo-wychowawczą wśród wszystkich grup społeczeństwa stosownie do ideałów d wymo­gów społeczeństwa socjalistycznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!