ISTOTA DZIAŁAŃ

Wspomnianymi regułami są również wartości ideologiczne odwzorowujące ogólne idee ła­du społecznego wyrosłe na gruncie interesów klaso­wych i narodowych. Są to wartości ponad jednostko­we, które wyjaśnić można tylko w kategoriach grup społecznych. Regułami postępowania społecznego są także wartości polityczne, dotyczące m. in. potrzeb więzi i interesów wielkich grup społecznych oraz ich organizacji, sposobów funkcjonowania tych or­ganizacji, praw i obowiązków członka partii, człon­ka organizacji społeczno-politycznej, praw i obowiąz­ków obywatelskich.Istotą działań politycznych jest to, iż są one po­dejmowane w podwójnej strukturze aksjologicznej, czyli cechuje je niejako dwojaki porządek wartości a także to, że podejmowane są one w dwóch prze­krojach społecznych. I tak w ujęciu idealizacyjnym podejmujący dzia­łanie polityczne czyni to powołując się na świado­mość społeczną grupy, na jej porządek wartości. Czy­ni to jednak w sposób indywidualny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!