SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA

Społecz­nie uwarunkowana jest wiedza podejmującego dzia­łanie. Ograniczenia tej wiedzy mogą m. in. wynikać z miejsca zajmowanego w społecznym podziale pra­cy, z braku doświadczenia życiowego, z racji nie­dostatecznego wykształcenia, z nie należytego w peł­ni działania środków masowego przekazu, nie prze­kazujących niezbędnego w danych okolicznościach zasobu informacji. Niekiedy można spotkać się ze słusznym zarzutem niezadowalającego poinformowa­nia tego lub innego ośrodka kierowniczego organi­zacji o stanie nastrojów i spraw. Wynikające stąd luki informacyjne wypełniają często przeświadcze­nia irracjonalne. Społecznie uwarunkowanym jest porządek warto­ści uznawany przez podejmującego działanie. Pisa­liśmy na początku naszych rozważań, iż każda rzecz, stan spraw itp., której przydaje się cechę wartościo­wości (wartościowanej dodatnio), jest dla nas warto­ścią. Interesują nas w tym miejscu nie wartości ma­terialne (dobra materialne), lecz wartości wyrażają­ce reguły postępowania społecznego. Regułami po­stępowania społecznego mogą być wartości moralne, które zawsze noszą charakter reguł kulturowych, a więc reguł postępowania jednostkowego lub zbio­rowego wartościowanych dodatnio w danym kręgu kulturowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!