SPOŁECZEŃSTWO JAKO CAŁOŚĆ

Będziemy bowiem rozważać sprawy dotyczące organizacji społeczeństwa jako całości, sposoby jej funkcjonowania i związane z tym prawa i powinności obywatelskie.Natomiast, kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego takie właśnie działania podjęła bądź zamierza podjąć PZPR, ZSL lub SD albo też rząd bądź jedna z jego agend, wówczas w pierwszym rzędzie pytamy o przy­czyny ich działań. Mogą to być przyczyny politycz­ne bądź pozapolityczne. Tak np. w 1972 r. kierow­nictwa PZPR i ZSŁ przyjęły wspólną deklarację o    rozwoju produkcji rolnej i zniesieniu obowiązko­wych dostaw produktów rolnych dostarczanych pań­stwu po niskich cenach. Najważniejszą przyczyną, która zrodziła tę deklarację, było przekonanie mas chłopskich, iż utrzymywanie dostaw obowiązkowych jest anachronizmem w trzeciej dekadzie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z kolei w 1976 r. odbyło się wspólne posiedzenie Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR i Prezydium Central­nego Komitetu SD poświęcone rozwojowi sektora usług rzemieślniczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!