PODJĘTE UZGODNIENIA

Spotkanie to i podjęte na nim uzgodnienia były wywołane zaniepokojeniem środo­wiska rzemieślniczego perspektywami rozwoju rze­miosła oraz występującym deficytem na usługi rze­mieślnicze. W obu przypadkach przyczyną podjętych działań politycznych (deklaracja, wspólne uzgodnie­nia pomiędzy kierownictwem PZPR i stronnictw po­litycznych) były określone nastroje polityczne części społeczeństwa. Przyczyny tych nastrój ów_ leżały w pierwszym rzędzie w sferze ekonomicznej. Przytoczymy jeszcze dwa przykłady. W znoweli­zowanym tekście Konstytucji PRL, ogłoszonym 16 II    1976 r., w artykule 86 stwierdza się, że obywa­tele PRL „uczestniczą w sprawowaniu kontroli spo­łecznej, w konsultacjach i dyskusjach nad węzło­wymi problemami rozwoju kraju oraz zgłaszają wnioski”. Zapis ten wprowadzono, aby usankcjono­wać praktykę polityczną nowego kierownictwa partii, jaka wykształciła się po grudniu 1970 r. Tak więc ustanowienie i usankcjonowanie tej praktyki było spowodowane przyczynami politycznymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!