NA SZCZEBLU PAŃSTWA

Na szczeblu pań­stwa zbiorem najbardziej ogólnych norm jest kon­stytucja. Państwo reguluje postępowanie obywate­li za pomocą odpowiednich kodeksów: pracy, kar­nego, cywilnego, drogowego itp. Karta dyrektora o- kreśla jego prawa i obowiązki jako kierownika przedsiębiorstwa socjalistycznego, zaś prawa i obo­wiązki załóg ustalają np. umowy zbiorowe, negocjo­wane i podpisywane co jakiś czas przez przedstawi­cieli branżowego związku zawodowego oraz mini­stra danego resortu. Prawa i obowiązki członka par­tii lub członka organizacji młodzieżowej określa na­tomiast statut partii lub statut np. Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej.Każda organizacja dysponuje określonymi zasoba­mi takimi, jak: ludzkie, materialne, uosabiające po­tencjał społeczno-psychologiczny organizacji. Tymi ostatnimi zasobami będą np. wartości motywacyjne łączące członków określonych organizacji i wyraża­jące ich dążenia w ramach tych organizacji.Każda organizacja różni się porządkiem wartości motywacyjnych lub też szczegółowymi rodzajami wartości, przy jednoczesnym zachowaniu pewnego ogólnego uporządkowania tych wartości.