This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

DONIOSŁE ZNACZENIE POLITYCZNE

Przedstawiony przykład ilustruje problemy eko­nomiczne o doniosłym znaczeniu politycznym. Nie­urodzaj w rolnictwie w ostatnich kilku latach i zmniejszenie się hodowli trzody chlewnej oraz po części hodowli bydła spowodowało obniżkę w pew­nym stopniu dochodów realnych gospodarstw rol­nych. Przezwyciężenie tej sytuacji i poprawa na­strojów na wsi wymagały wielu decyzji politycznych i gospodarczych, które zostały słusznie podjęte. Z kolei spadek (stabilizacja) dostaw mięsa i przetwo­rów na rynek nasilił trudności zaopatrzeniowe, tym bardziej, że popyt ludności na wiele wyrobów przemy­słowych trwałego użytku był i jest również nie w pełni zaspokajany, co potwierdziły komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego o rozwoju gospo­darki narodowej w 1976 r. oraz w 1977 r. W tej sytuacji kierownictwo polityczne kraju podjęło wie­le konkretnych działań mających przynieść poprawę zaopatrzenia rynku w latach 1977—1978.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POD WPŁYWEM WARUNKÓW

Ponadto od 1975 r. pod wpływem niekorzy­stnych warunków klimatycznych nastąpiło zahamo­wanie bądź wręcz spadek plonów zbóż w naszym rolnictwie, co spowodowało pojawienie się istotnych trudności paszowych już na przednówku 1976 r., a także było jedną z przyczyn zmniejszenia się stanu hodowli w gospodarstwach chłopskich. Brak było również w naszym rolnictwie szczególnych preferen­cji dla antyimportowej produkcji zbóż oraz niektó­rych pasz produkowanych na bazie roślin oleistych (rzepaku). Należało więc oczekiwać, iż z różnych powodów gospodarka nie będzie w stanie finanso­wać dużego rozwoju hodowli w oparciu o zboże i pasze z importu. Ponieważ wiosną 1976 r. nastąpił poważ­ny spadek hodowli, zwłaszcza trzody chlewnej, po­stanowiono ograniczyć eksport mięsa i przetworów mięsnych w tymże roku oraz zakupić za granicą ponad 40 tys. t mięsa. Jesienią 1976 r. uwidocznił się jednak dalszy spadek hodowli, w związku z czym zdecydowano się na zakup z importu na potrzeby rynku w 1977 r. kilkakrotnie większej ilości mięsa niż w roku ubiegłym. Ponadto podjęto wiele środ­ków dla odbudowy stanu pogłowia zwierząt gospo­darskich — zwłaszcza trzody chlewnej — w okresie najbliższych lat.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STOPIEŃ DYNAMIKI ZJAWISKA

Przewidywano, iż dla części gospodarstw dalszy rozwój hodowli, zwłaszcza trzody chlewnej, będzie przejściowo nieopłacalny. Natomiast jaka liczba gospodarstw i w jakiej skali zareaguje na zmiany cen skupu i zaopatrzenia, ograniczając roz­wój hodowli, oraz jak długo może potrwać tego ro­dzaju zachowanie się części producentów tego nie można było ustalić w sposób dostatecznie wiarygod­ny. Omawiane decyzje cenowe cechował więc okre­ślony stopień niepewności odnośnie do oczekiwanych rezultatów, które mogły się ujawnić w pełni co naj­mniej w okresie sześciu miesięcy od momentu pod­jęcia decyzji cenowych. Jeśli chodzi o stopień dynamiki zjawiska, które spowodowało zmianę poziomu i relacji wzajemnych cen skupu produktów rolnictwa oraz cen na ma­teriały zaopatrzeniowe dla rolnictwa, to zdawano sobie sprawę z podstawowych tendencji i podjęto wiele niezbędnych decyzji. I tak wiadomo było, iż co roku wzrasta nader kosztowny import zbóż i pasz dla potrzeb szybko rozwijającej się hodowli, co o- gromnie obciąża bilans płatniczy kraju. W roku gospodarczym 1977/78 import ten osiągnie rekordo­wy poziom 8 min t o wartości blisko 1,5 mld dola­rów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SYTUACJE DECYZYJNE

Wydatny wzrost zbiorów zbóż wi­nien zmniejszyć zapotrzebowanie rolnictwa na pa­sze z importu, których ceny są niezwykle wysokie.Z drugiej strony zdawano sobie sprawę, że wy­datne podwyższenie cen skupu zbóż oraz pasz treści­wych dostarczanych rolnictwu osłabi bodźce dla roz­woju hodowli. W związku z tym zostały również podwyższone ceny skupu żywca, choć w mniejszym stopniu, zakładano bowiem, że dokonane uprzednio i aktualnie podwyżki cen skupu żywca zrekompen­sują wysoki wzrost cen na zboża i pasze treściwe.Złożoność tej operacji cenowej pogłębiał fakt, iż w naszym kraju jest ok. 3 min gospodarstw chłop­skich, które różnią się między sobą wielkością, struk­turą zasiewów, skalą hodowli, stopniem zabezpiecze­nia we własne pasze, zakresem korzystania z pasz treściwych kupowanych w sieci handlu wiejskiego itp. Sytuacja ta oznaczała, iż reakcja gospodarstw chłopskich na powyższą operację cenową będzie zróż­nicowana.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁANIA

Po zakończeniu działania złożonego często zada­wane jest pytanie dlaczego taki właśnie efekt został osiągnięty. Dla przykładu: dlaczego koszty budowy danego, bardzo ważnego dla kraju, obiektu przemy­słowego były wyższe od pierwotnie zakładanych lub inaczej — dlaczego ostateczny cel został osiągnięty przy znacznie wyższych nakładach w porównaniu z kosztorysem. Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać wśród zmiennych wyjaśniających, a mia­nowicie Co (Ci, Ei, C2, E2, C3). Dla udzielania szcze­gółowej odpowiedzi trzeba będzie także sięgnąć do kryteriów cząstkowych i poddać je analizie, gdyż na gruncie Ei oraz E2 były podejmowane decyzje C2 i C3. Kryteria cząstkowe były bowiem zawsze sytua­cyjnie uwarunkowane, choć kontekstowo odnoszono je zawsze do E3, którym było wybudowanie wspom­nianego obiektu przy założonych w decyzji kierun­kowej (Co) kosztach. Zazwyczaj dzieje się tak, że od, sfery polityki zależało wstrzymanie budowy na eta­pie Ei lub E2 lub podjęcie decyzji o wyasygnowa­niu na nią dodatkowych środków kosztem ogranicze­nia w pewnym okresie tempa zaspokojenia niektó­rych innych potrzeb społecznych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn